.fullpost{display:none;}

Судалгаа, шинжилгээний салбарт ажилласан туршлага болоод судалгааны төслийн талаар уншиж судалсан мэдээлэлдээ тулгуурлан судалгааны төсөл бичихэд анхаарах зүйлсийн талаар ерөнхий бичлэг орууллаа.

1. Судалгааны төслийг хэн бичдэг вэ?

1.1 Судалгааны байгууллагууд
1.2 Судлаачид болон судалгааны чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд
1.3 Бусад

2. Судалгааны төслийг хэн санхүүжүүлдэг вэ?

2.1 Гадаад (Дэлхийн банк, Соросын сан ба Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Азийн хөгжлийн банк, НҮБ, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, USAID, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Мянганы сорилын сан, АНУ-ын Элчин сайдын яам, Дэлхийн зөн, МэрсиКор, Европын холбоо, Нидерландын Засгийн газрын Байгаль орчны төсөл, Их Британы Хүүхдийг Ивээх сан, Транспэрэнси интернэшнл, Геллап институт болон монголын зах зээлийг сонирхож буй бизнесийн байгууллагууд)
2.2 Дотоод (Төрийн байгууллагууд: Авилгатай тэмцэх газар, Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, Монгол банк, Бодлогын яамд, төрийн бус байгууллагууд: Нээлттэй нийгэм форум, бизнесийн байгууллагууд: Mobicom, Unitel зэрэг үүрэн телефоны опператорууд, банкууд, MCS, APU, Женко группийн харъяа компаниуд, телевиз хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болон бусад)

3. Судалгааг хэрэгжүүлэх байгууллагуудад ямар шаардлага тавьдаг вэ?

3.1 3 ба түүнээс дээш жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
3.2 Татварын газарт тайлан гаргаж өгдөг байх
3.3 Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй судлаачидтай байх (Судлаачид нь гадаадад зэрэг хамгаалсан бол давуу тал олгох нь бий)
3.4 Англи болон бусад шаардлагатай хэлээр төсөлтэй холбоотой асуудлаар харилцах өргөн боломжтой байх
3.5 Олон улсын байгууллагууд төсөл хэрэгжүүлэгч ихэнх байгууллагуудыг ТББ байхыг шаарддаг бол бизнесийн байгууллагууд судалгааны компанид илүү ач холбогдол өгдөг
3.6 Төслийг хэрэгжүүлэхэд байр сууц, техник хэрэгслийн хүчин чадал сайтай байх
3.7 Бусад

4. Судалгааны төслийн бүтэц, агуулга

4.1 Нүүр хуудас 1 нүүр (Нүүр хуудсан дээр судалгааны сэдэв, судалгааг хэрэгжүүлэх байгууллага эсвэл судлаачийн нэр (удирдагчтай бол оруулах), хаяг, орон нутгийн нэр, огноо зэрэг байх)
4.2 Гарчиг 1-нүүр (Цэгцтэй, дугаартай байх)
4.3 Төслийн талаарх ерөнхий мэдээлэл – 1 нүүр (Үүнийг хүснэгтэлж харуулах боломжтой бөгөөд Төслийн нэр, зорилго, захиалагч байгууллага, хэрэгжүүлэгч байгууллага, үйл ажиллагааны хүрээ, төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа, төслийн нийт хөрөнгө оруулалт, судалгааны баг ба судлаач, төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын зүгээс хариуцсан ажилтан, холбоо барих утас, хаяг зэрэг мэдээллийг оруулна)
4.4 Хураангуй 1-2 нүүр (Юуны өмнө хураангуй нь төслийн товчлол биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хураангуй хэсэг төслийг бүрэн утгаар нь төлөөлж чадахуйц байх хэрэгтэй. Судалгааны төслийн зорилго, гол үр дүн, ач холбогдол, түүнд хүрэх арга замууд, төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа, баг зэргийн талаар сайн мэдээлэл өгч хөрөнгө оруулагчдыг ятгахад чиглэсэн байх)
4.5 Төслийн танилцуулга 3.5-5 нүүр (Судлагдахуун 1 нүүр, судлагдсан байдал 1-1.5 нүүр, судалгааны хэрэгцээ 1-2 нүүр, таамаглал 0.5 нүүр)
4.6 Судалгааны арга зүй 2.75-3.75 нүүр (Судалгааны зорилго 0.25 нүүр, зорилт 0.5 нүүр, судалгааны дизайн 2-3 нүүр)
4.7 Судалгааны аргачлал 2.5-3.5 нүүр (Судалгааны хамрах хүрээ ба түүвэр 1 нүүр, судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэх арга 1-2 нүүр, судалгааны мэдээлэл боловсруулах арга ба судалгааны мэдээлэл боловсруулах программ 0.5 нүүр)
4.8 Төслийн удирдлага зохион байгуулалт 1 нүүр
4.9 Төслийн хяналт ба үнэлгээ 1 нүүр
4.10 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 1 нүүр
4.11 Төсөв 2 нүүр
4.12 Ном зүй 1 нүүр
4.13 Хавсралт (Хүснэгт, график, зургийн жагсаалт болон бусад) 1-3 нүүр
4.14 Төсөл нь нийт 19.75-26.25 нүүр буюу дунджаар 10-15 хуудас байх

5. Төсөл бичих ур чадвар ба бусад санамж

5.1 Үг, үсгийн алдаагүй байх
5.2 Шинжлэх ухааны ойлголт хэллэгийг зөв хэрэглэсэн байх
5.3 Хэл найруулга сайн байх
5.4 Ишлэл зүүлт хэрэглэсэн байх
5.5 Хуудасны тохиргоо зөв байх (Хуудасны хэмжээ: A4; хуудасны захаас текст хүртэлх зай: баруун 3 см, бусад -2 см,2 см,2 см; Үсгийн фонт: Times new roman, Arial, Tahoma; Үсгийн хэмжээ: 12; Мөр хоорондын зай: single буюу 1)
5.6 Төслийн бүх хуудас дугаартай байх
5.7 Уйтгартай нуршуу бичлэгээс татгалзаж схем, зураг, график дүрслэл, хүснэгт зэргийг оновчтой хэрэглэх
5.8 Зураг, хүснэгт, графикийн жагсаалт хийх, дугаартай байх
5.9 Monkey-оос аль болох татгалзаж Unicode ашиглан бичих (Хэрэв Mонкеу хэрэглэн бичсэн бол Monkey-оос Unicode руу тусгай программаар хөрвүүлэх боломжтой байдаг)
5.10 Төслийн агуулга буюу гарчиг дугаартай байх
5.11 Судалгааны төслийн дизайн, гадаад өнгө үзэмж сайн байх (хэрэглэж буй өнгөний сонголт, зураг дүрслэлийн хэлбэр зэрэгт анхаарах)
5.12 Төслийн баримт бичгийг шаардлагатай бол PDF хэлбэрээр хадгалах
5.13 Төсөл бичих явцдаа чухал баримт бичгүүдээ олон хувь найдвартай хадгалах (CD, нэмэлт HARD DISK, интернэт зэрэгт)

6. Судалгааны төсөл бичих ажлыг зохион байгуулах (Тендерээр зарлагдсан шуурхай төсөл бичих сонирхолтой багуудад зориулав)

6.1 Судалгааны төслийг тендерийн хугацаа дуусахаас 1-2 хоногийн өмнө дуусгасан байхаар ажлаа төлөвлөх
6.2 Судалгааны төслийг ямар зорилго, үзэл санаагаар хэрхэн яаж бичих талаар багийн гишүүд болон шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүсийг оролцуулан brain storming хийх
6.3 Хэлэлцүүлгийн үр дүнд үндэслэн төслийг ямар зохион байгуулалт, ажил үүргийн хуваарьтай бичиж дуусгах тал дээр зөвшилцөж, ажлаа төлөвлөх
6.4 Тухайн хэлэлцүүлгээс хойш төслийн явцад 2-3 удаа уулзаж зөвлөлдөх цаг төлөвлөх
6.5 Хэлэлцүүлэг хийхээс 1 өдрийн өмнө төслийн draft-ыг багийн гишүүд рүү цахим болон шаардлагатай бол хэвлэмэл хэлбэрээр илгээсэн байх
6.6 Бусад гарын дорх шаардлагатай материалуудыг хамгийн түрүүнд нямбай бэлтгэж тавьсан байх. Үүнд: Тендерт оролцох сонирхолоо илэрхийлсэн албан бичиг, байгууллагын танилцуулга, багийн гишүүдийн CV (цээж зурагтай байх), байгууллагын өмнө хэрэгжүүлсэн судалгааны тайлан 2 ширхэг (тухайн сэдэвтэй холбоотой бол сайн), байгууллагын санхүүгийн тайлан, цагдаагийн газрын тодорхойлолт, өмнө хэрэгжүүлсэн төслүүдийн талаарх захиалагч байгууллагуудын үнэлгээ дүгнэлт, дугтуй (шаардлагатай мэдээллийг бичиж тэмдэглэсэн байх), марк, application бөглөж бэлтгэх болон бусад шаардлагатай мэдээлэл байх.

Та санал шүүмжээ дараах хаягаар ирүүлээрэй:
tsogoo_tsogtbaatar@yahoo.com, contact@irim.mn, director@irim.mn