Aливаа хэл нийгмийн хөгжлөө даган хувьсан өөрчлөгдсөөр байдаг, улмаар хэлний тайлбар толь ч гэсэн өөрчлөгдөж шинэчлэгдэж байх ёстой. тиймээс эдгээр толь бичгийн агуулга, ач холбогдлыг сайтар үзэн танилцаж,бүтээлчээр ашиглах нь эх хэлний хөгжилд чухал хувь нэмэр болох юм.